انتخاب زندگی: راهنمایی برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی انتخاب رشته موضوعی اجتماعی است. اگر هم اصرار بر شخصی بودن آن داشته باشیم، خواهیم پذیرفت که پیامد های اجتماعی قابل توجهی دارد. بنابر این چگونگی انتخاب رشته بسیار مهم است. برعکس آنچیزی که ابتدا به نظر می رسد، انتخاب رشته تنها “یک انتخاب” نیست. بلکه “چند […]

ادامه‌ی متن انتخاب زندگی: راهنمایی برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی