حسنی زنجانی on دسامبر 5th, 2014

توجه: در این تصویر فرد ناموفق یک مرد و فرد موفق یک زن تصویرشده است که سوگیری دارد؛ به عبارتی دقیق تر افراد موفق و ناموفق هم می توانند زن و هم مرد باشند. آنچه در این پوستر مهم است ویژگی های مطرح شده برای افراد موفق و ناموفق اند که قابل تامل اند.

ادامه‌ی متن نیم رخ افراد موفق و ناموفق