خدا یا
جمعیت صراط مستقیم را چنان گسترش ده که در رفع مشکلات مردم، یاری حضرت ولیعصر عج و رهبر معظم انقلاب(مد ظلله)، بیش از  پیش موفق باشند.